Podatki o podjetju

Spletne strani na naslovu www.dvorecstatenberg.si so v lasti najemnika dvorca Štatenberg (v nadaljevanju »Dvorec Štatenberg«).

GOSTINSTVO DVOREC ŠTATENBERG
PETER KOCIPER S.P.
Štatenberg 89
2321 Makole
Slovenija

Davčna številka: 91890241 (Nismo davčni zavezanci)
Matična št.: 6037992000
IBAN: SI56 0448 0011 3714 838 (Nova KBM d.d.)
BIC/SWIFT: KBMASI2X

 

Dvorec Štatenberg bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na spletnih straneh www.dvorecstatenberg.si, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti podjetje GOSTINSTVO DVOREC ŠTATENBERG PETER KOCIPER S.P. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije, besedila in slikovna gradiva na spletnih straneh dvorca Štatenberg so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletnih straneh, so lahko uporabljene le s soglasjem lastnika spletnih strani oz. avtorjev vsebin/slik.

Dvorec Štatenberg si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 

Splošni pogoji

Splošni pogoji urejajo izvedbo tehničnih zahtev, obračunavanje hotelskih in gostinskih storitev, načine plačila, izstavljanje računov v elektronskem načinu, varovanje osebnih podatkov in odpoved dogodka. Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo v okviru izvajanja dejavnosti dvorca Štatenberg za vse stranke enako, razen če se s posamezno stranko pisno dogovori drugače. Splošni pogoji so sestavni del vsake potrjene rezervacije. Vsaka stranka, ki potrdi izvedbo dogodka na dvorcu Štatenberg v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje. Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani www.dvorecstatenberg.si. Za izvedbo posameznega dogodka veljajo Splošni pogoji, ki so v času potrditve rezervacije objavljeni na spletni strani www.dvorecstatenberg.si.

 

Tehnična oprema in storitve

Izvedba vseh tehničnih zahtev je v pristojnosti skrbnika dvorca Štatenberg.

 

Gostinske storitve

Dvorec Štatenberg si kot uporabnik objekta pridržuje izključno pravico do izvajanja gostinskih storitev.

Obračunavanje hrane in pijač:

Obračunavanje hrane in pijače je po predhodno naročenih in potrjenih količinah oziroma številu oseb. Natančno število oseb/količin za gostinske storitve je potrebno sporočiti najkasneje 72 ur pred začetkom dogodka.

Na dan dogodka je možno največ do 5 % odstopanje od naročenega števila gostinskih storitev, pri čemer je potrebno spremembe sporočiti do 9. ure zjutraj na dan dogodka. Najkasneje na dan dogodka je potrebno sporočiti ime in priimek osebe, ki bo podpisala gostinsko dobavnico. Le-ta je podlaga za izstavitev računa.

 

Rezervacije

Na spletnih straneh dvorca Štatenberg vam nudimo možnost rezervacije storitev preko kontaktnega obrazca, po elektronski pošti: dvorecstatenberg@gmail.com ali telefonu +386 40 870 835.

Vaša rezervacije je potrjena s potrjeno uradno ponudbo s strani Dvorca Štatenberg oziroma predplačilom predračuna.

 

Način plačila

Za fizične osebe je limit za gotovinsko plačilo 5.000,00 EUR (Brez DDV – Nismo davčni zavezanci). Za podjetja je limit za gotovinsko plačilo 420,00 EUR (Brez DDV – Nismo davčni zavezanci). Nad tem zneskom je možno plačilo s poslovno kartico na dan dogodka, ali na poslovni transakcijski račun skrbnika dvorca Štatenberg v 15 dneh po opravljeni storitvi. V primeru poslovanja z naročilnico, mora biti ta predložena najkasneje na dan dogodka (v papirni ali elektronski obliki). Na naročilnico je potrebno navesti davčno številko in status zavezanca: davčni zavezanec DA/NE. Plačilni rok za neposredne proračunske uporabnike je 30. dan od prejema računa, za posredne proračunske uporabnike pa največ 30 dni od prejema računa na poslovni transakcijski račun skrbnika dvorca Štatenberg. Naročilnica mora biti predložena najkasneje na dan dogodka (v papirni ali elektronski obliki). Na naročilnico je potrebno navesti davčno številko in status zavezanca: davčni zavezanec DA/NE. Ob potrditvi rezervacije je potrebno navesti plačnike posameznih storitev. V primeru, da sta naročnik in plačnik storitev različna, bomo v primeru neplačila storitev s strani plačnika terjali naročnika storitev. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

 

Izstavljanje računov v elektronski obliki

Račun za opravljeno storitev lahko izstavimo v e-obliki, in sicer na naslednje načine:

  • na naslov vaše elektronske pošte
  • v vašo e-banko

 

Stroški odpovedi s strani naročnika

Odpoved izvedbe dogodka ali nočitve v dvorcu je možna izključno v pisni obliki.

V primeru odpovedi rezervacije zaračunamo stroške kot sledi:

Za že potrjene poroke in svečane dogodke za fizične osebe (jubileji, obletnice…):

  • do 365 dni pred dogodkom: 100 % vrednosti rezerviranega prostora

Za že potrjene kongresne dogodke za pravne osebe:

  • do 180 dni pred dogodkom: 100 % vrednosti rezerviranega prostora

Za že potrjene dogodke in za nočitve za skupine nad 10 oseb:

  • od 16 do 30 dni pred prihodom: 30 % vrednosti celotnega naročila,
  • od 10 do 15 dni pred prihodom: 50 % vrednosti celotnega naročila,
  • od 6 do 9 dni pred prihodom: 75 % vrednosti celotnega naročila,
  • 5 dni in manj pred prihodom: 100 % vrednost celotnega naročila.

V primeru višje sile (smrt, bolezen, naravna nesreča ali drug dogodek, na katerega naročnik ni imel vpliva in ki onemogoča izvedbo nočitve ali dogodka) Dvorec Štatenberg ne bo zaračunal stroškov odpovedi, razen morebitnih že nastalih stroškov.

 

Varovanje osebnih podatkov

Dvorec Štatenberg zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse osebne podatke, prejete s strani naročnika, skrbno varoval in uporabljal izključno z namenom priprave in izvedbe dogodka oziroma nočitve. S posameznimi osebnimi podatki bo dvorec Štatenberg seznanjal tiste sodelavce, ki potrebujejo dostop do podatkov zaradi procesov, povezanih z izvedbo dogodka/nočitve, in za katere zagotavlja, da so zavezane k zaupnosti. Naročnik izrecno zagotavlja, da skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov razpolaga z ustreznimi podlagami za vse osebne podatke, ki jih posreduje dvorcu Štatenberg. Dvorec Štatenberg si pridržuje pravico, da v skladu z zakonodajo, ki ureja elektronsko komunikacijo, na elektronski naslov naročnika pošilja ponudbe za podobne storitve, pri čemer ima naročnik vedno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova.

 

Možnost odpovedi s strani Dvorca Štatenberg

Dvorec Štatenberg si pridržuje pravico do odpovedi izvedbe dogodka in nočitev v primeru višje sile in v primeru protokolarnega dogodka najvišjega ranga, o katerem Dvorec Štatenberg ni bil seznanjen v času rezervacije storitev.

Dodatne informacije lahko dobite na kontaktnih številkah +386 40 870 835.

 

Parkiranje

Parkiranje na parkirišču dvorca Štatenberg je za goste brezplačno. Predhodna rezervacija parkirnega prostora ni potrebna.

 

Končna določila

V vseh cenah iz ponudbe dvorca Štatenberg ni vključen davek na dodano vrednost. Ponudnik ni davčni zavezanec.

V primeru spora med strankami je za vse spore Okrožno sodišče v Mariboru.

 

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01. 06. 2020 naprej.